Leerlingvolgsysteem

Leerlingdossier
De school legt van elk kind een dossier aan. Hierin zitten persoonlijke gegevens, verslagen van vorderingen, onderzoeken, kinderbesprekingen en oudergesprekken.

Het dossier stelt het onderwijsteam in staat de ontwikkeling van het kind goed te kunnen volgen. Het dossier is voor ouders ter inzage op aanvraag bij de eigen leraar of intern begeleider.

Leerlingvolgsysteem
De school toetst periodedoelen en daarnaast twee keer per jaar de methode onafhankelijke toetsen (CITO) die we noteren in het digitaal leerlingvolgsysteem.

Hierna vinden er 10- minuten gesprekken plaats. Ouders krijgen een rapport waarin de resultaten vermeld staan.

Schoolrijpheid
Aan het eind van de kleutertijd krijgt iedere kleuter een schoolrijpheid onderzoek. Dit onderzoek voert de eigen kleuterleidster en de remedial teacher uit.

Schoolverlatersonderzoek
In de zesde klas vindt klassikaal het schoolverlatersonderzoek plaats, het Drempelonderzoek. Dit onderzoek is het alternatief dat veel scholen gebruiken voor de CITO-toets. Uit dit onderzoek volgt een advies voor het vervolgonderwijs. Samen met het beeld dat de klassenleerkracht van de leerling heeft, de mening van de ouders en van het kind zelf, vormt het een degelijke basis voor de keuze van de middelbare school.

Getuigschriften
0p onze school krijgen kinderen geen rapport met cijfers. Aan het eind van ieder schooljaar ontvangen zij een getuigschrift. Dit is een verslag waarin de leerkracht uitvoerig beschrijft hoe de ontwikkeling van hun kind dat jaar is verlopen, zowel in sociaal-emotionele zin als per vak.

Dit verslag is bestemd voor de ouders. Leerlingen krijgen een eigen spreuk. De spreuk is gegoten in een beeld, bijvoorbeeld in een ‘gedicht’ waarin de leerkracht het kind als het ware een spiegel voorhoudt. Het geeft een liefdevolle blik in de innerlijke wereld van het kind en wil richting wijzen voor de toekomst.

Website Zilverlinde

Onze website is wat verouderd en wordt herschreven. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met de school via 06 – 499 324 87.